し Shi

仕上げが肝心 Shiage ga kanjin.
思案投げ首 Shian nage-kubi.
思案の案の字が百貫する Shian no an no ji ga 100kan suru.
尸位素餐 4i-sosan.
塩辛を食おうとて水を飲む Shiokara wo kuou tote, mizu wo nomu.
塩を売れば、手が辛くなる Shio wo ureba, te ga karaku naru.
四海兄弟 4kai(shikai)-keitei.
四海の一滴 4kai(shikai) no 1teki.
志学 Shigaku.
四角の座敷を丸く掃く 4kaku(shikaku) no zashiki wo maruku haku.
自画自賛 Jiga-jisan.
四月雷は旱の元 4gatsu kaminari wa hideri no moto.
自家撞着 Jika-douchaku.
歯牙に架く Shiga ni kaku.
歯牙にも架けない Shiga nimo kakenai.
鹿の角を蜂が刺す Shika no tsuno wo hachi ga sasu.
自家薬籠中の物 Jika yakurou chuu no mono.
鹿を逐う者は、山を見ず Shika wo oumono wa yama wo mizu.
鹿を指して馬と為す Shika wo sashite uma to nasu.
閾が鴨居 Shikii ga kamoi.
閾が高くなる Shikii ga takaku naru.
閾を跨げば、七人の敵あり Shikii wo matageba, 7(shichi)nin no teki ari.
敷島の大和心を人問はば、朝日に匂ふ山桜花 Shikishima no Yamato-Gokoro wo hitotowaba asahini niou yamazakurabana.
色即是空空即是色 Shikisoku-zekuu kuusoku-zeshiki.
色欲は命を削る斧 Shikiyoku wa inochi wo kezuru ono.
しくじるは稽古のため Shikujiru wa keiko no tame.
四苦八苦 4ku-8ku.
自業自得 Jigou-jitoku.
地獄極楽は心にあり Jigoku-gokuraka wa kokoro ni ari.
地獄で仏 Jigoku de hotoke.
地獄にも知る人 Jigoku nimo shiru hito.
地獄の一丁目 Jigoku no 1choume.
地獄の上の一足飛び Jigoku no ue no 1soku-tobi.
地獄の沙汰も金次第 Jigoku no sata mo kane shidai.
地獄は壁一重 Jikoku wa kabe-hito(1)e.
地獄耳 Jigoku-mimi.
地獄も住家 Jigoku mo smika.
市虎三伝 Shiko-3den.
自己韜晦 Jiko-toukai.
仕事は多勢 Shigoto wa tazei.
仕事を追うて、仕事に追われるな Shigoto wo oute, shigoto ni owareruna.
仕事を見て、その人を知る Shigoto wo mite, sonohito wo shiru.
獅子吼 Shishi-ku.
鹿(しし。また猪)食った報い Shishi kutta mukui.
獅子、身中の虫 Shishi shinchuu no mushi.
事実は小説よりも奇なり Jijitsu wa shousetsu yori mo ki nari.
死しての千年より、生きての一日 Shishite no 1000nen yori, ikite no 1nichi.
死して後已む Shi shite nochi yamu.
獅子に牡丹 Shishi ni botan.
死屍に鞭打つ Shishi ni muchi utsu.
獅子の子落とし Shishi no ko-otoshi.
死児の齢を数う Shiji no yowai wo kazou.
獅子奮迅 Shishi-funjin.
蜆貝で海を量る Shijimigai de umi wo hakaru.
蜆千より法螺貝一つ Shijimi 1000 yori, horagai hitotsu(1).
磁石鉄を吸うとも、石を吸わず Jishaku tetsu wo suutomo, ishi wo suwazu.
磁石に針 Jishaku ni hari.
四十肩に五十腕 40kata ni 50ude.
四十がったり 40 gattari.
四十暗がり 40 kuragari.
四十新造、五十島田 40 shinzou 50 shimada.
四十の退き目 40 no nokime.
私淑 Shishuku.
耳順 Jijun.
支証の出し後れ Shishou no dashi-okure.
師匠の出し後れ Shishou no dashi-okure.
師匠り端負け Shishou no hana-make.
地震雷火事親爺 Jishin kaminari kaji oyaji.
地震のある前には、魚が浮き上がる Jishin no aru mae niwa, sakana ga ukiagaru.
地震の時は、竹藪へ逃げろ Jishin no toki wa, takeyabu e nigero.
沈む瀬あれば、浮かぶ瀬あり Shizumu se areba ukabu se ari.
沈めば浮かぶ Shizume ba ukabu.
死生、命あり Shisei mei ari.
死せる孔明、生ける仲達を走らす Shiseru Koumei, ikeru Chuutatsu wo hashirasu.
自然に還れ Shizen ni kaere.
地蔵の顔も三度 Jizou no kao mo 3do.
地蔵は言わぬが、我言うな Jizou wa iwanuga ware yuuna.
士族の商法 Shizoku no shouhou.
児孫のために美田を買わず Jison no tame ni biden wo kawazu.
舌三寸に、胸三寸 Shita 3zun ni mune 3zun.
親しき中に垣をせよ Shitashiki naka ni kaki wo seyo.
親しき中に礼儀あり Shitashiki naka ni reigi ari.
親しき中は遠くなる Shitashiki naka wa tooku naru.
下地は好きなり、御意はよし Shitaji wa suki nari, gyoi wa yoshi.
滴積もりて、淵となる Shitatari tsumorite fuchi to naru.
舌の剣は命を絶つ Shita no tsurugi wa inochi wo tatsu.
舌の長い者は盗人 Shita no nagai mono wa nusubito.
舌の根の乾かぬ中 Shita no ne no kawakanu uchi.
舌は禍いの根 Shita wa wazawai no ne.
舌を巻く Shita wo maku.
四知 4chi(shichi).
七細工、八貧乏 7zaiku 8binbou.
七尺去って、師の影を踏まず 7shaku satte shi no kage wo fumazu.
七十の手習い 70(shichijuu) no tenarai.
七十の三つ子 70 no mitsu(3)go.
七度探して、人を疑え 7do sagashite hito wo utagae.
七人の子はなすとも、女に心許すな 7nin no ko wa nasutomo, onna ni kokoro yurusuna.
七歩の才 7ho no sai.
七夜のうちの風邪は、一生つく 7ya no uchi no kaze wa 1shou tsuku.
死中に活を求める Shichuu ni katsu wo motomeru.
日月に私照なし Jitsugetsu ni shishou nashi.
知って知らざれ Shitte shirazare.
知って問うは礼なり Shitte tou wa rei nari.
失敗は成功の基 Shippai wa seikou no moto.
実は嘘の奥にあり Jitsu wa uso no oku ni ari.
十把一絡げ 10pa-hito(1)karage.
疾風迅雷 Shippuu-jinrai.
櫛風沐雨 Shippuu-mokuu.
疾風に勁草を知る Shippuu ni keisou wo shiru.
十篇探して人を疑え 10pen sagashite hito wo utagae.
十篇読むより一遍写せ 10pen yomu yori, 1pen utsuse.
十本の指は、どれを噛んでも痛い 10pon no yubi wa dore wo kandemo itai.
師弟は三世 Shitei wa 3ze.
舐犢の愛 Shitoku no ai.
四斗を八斗 4to wo 8to.
死なぬ子三人、皆孝行 Shinanu ko 3nin mina koukou.
死なぬものなら子一人、減らぬものなら百両 Shinanu mono nara ko hito(1)ri, heranu mono nara 100ryou.
死なば四八月 Shinaba 4,8gatsu.
死なば卒中 Shinaba sotchuu.
死に馬に鍼刺す Shini-uma ni hari sasu.
死にがけの念仏 Shini-gake no nenbutsu.
死に別れより、生き別れ Shini-wakare yori iki-wakare.
死人に口なし Shinin ni kuchi nashi.
死人に妄語 Shinin ni mougo.
死ぬ死ぬという者に、死んだ例がない Shinu shinu to yuu mono ni, shinda tameshi wa nai.
死ぬほど楽はない Shinu hodo raku wa nai.
死ぬ者貧乏 Shinumono bimbou.
死ぬる子は眉目よし Shinuru ko wa mime yoshi.
死ぬるばかりは真 Shinuru bakari wa makoto.
死ねば損、生くれば生得 Shineba son ikureba iki-doku.
鎬を削る Shinogi wo kezuru.
芝居蒟蒻芋南瓜 Shibai konnyaku imo kabocha.
芝居は朝から Shibai wa asa kara.
芝居は無筆の早学問 Shibai wa muhitsu no haya gakumon.
士は己を知る者の為に死す Shi wa onore wo shiru mono no tame ni shisu.
死馬の骨を買う Shiba no hone wo kau.
慈悲が仇になる Jihi ga ada ni naru.
四百四病の外 404(shihyaku shi) byou no hoka.
四百四病より貧の苦しみ 404(Shihyaku shi) byou yori hin no kurushimi.
渋柿が熟柿に成り上がる Shibugaki ga jukushi ni nariagaru.
渋柿の長持 Shibugaki no nagamochi.
雌伏 Shifuku.
自分で自分の墓を掘る Jibun de jibun no haka wo horu.
自分で蒔いた種は、自分で刈らなければならぬ Jibun de maita tane wa jibun de karanakerebanaranu.
自分の頭の蝿を追え Jibun no atama no hae wo oe.
自分の子には、目口が明かぬ Jibun no ko niwa me-kuchi ga akanu.
自分の盆の窪は見えず Jibun no bonnokubo wa miezu.
自分免許 Jibun menkyo.
自暴自棄 Jibou-jiki.
仕舞物で籤当たり Shimaimono de kuji atari.
自慢高慢、馬鹿のうち Jiman-kouman baka no uchi.
自慢は知恵の行き止まり Jiman wa chie no yukudomari.
死命を制す Shimei wo seisu.
四面楚歌 4men-Soka.
下いびりの、上諂い Shimo ibiri no kami hetsurai.
四も五も食わぬ 4(shi) mo 5 mo kuwanu.
駟も舌に及ばず Shi mo shita ni oyobazu.
霜の多い朝は晴 Shimo no ooi asa wa hare.
霜を履みて、堅氷至る Shimo wo fumite kenpyou itaru.
麝あれば香し Ja areba kambashi.
蛇が出そうで、蚊も出ぬ Ja ga desoude ka mo denu.
釈迦に経 Shaka ni kyou.
釈迦に宗旨なし Shaka ni shuushi nashi.
釈迦に説法 Shaka ni seppou.
釈迦にも経の読み違い Shaka nimo kyou no yomichigai.
杓子定規 Shakushi-jougi.
杓子で腹を切る Shakushi de hara wo kiru.
杓子は耳掻きにならず Shakushi wa mimikaki ni narazu.
弱肉強食 Jakuniku-kyoushoku.
麝香は臍故、命を取らる Jakou wa hesu yue inochi wo toraru.
車軸を流す Shajiku wo nagasu.
社稷の臣 Shashoku no shin.
鯱鉾立も芸の中 Shachihoko-dachi mo gei no uchi.
尺蠖の屈めるは、伸びんがため Shakkaku no kagameru wa nobingatame.
弱冠 Jakkan.
借金は身上の薬 Shakkin wa shinjou no kusuri.
蛇の口に蝿 Ja no kuchi ni hae.
蛇の道は蛇 Ja no michi wa hebi.
蛇は寸にして人を呑む Ja wa sun ni shte hito wo nomu.
邪魔にならねば一人前 Jama ni naraneba 1nin mae.
沙弥から長老 Shami kara chourou.
沙弥から長老にはなれぬ Shami kara chourou niwa narenu.
三味線と蛸は血を狂わす Shamisen to tako wa chi wo kuruwasu.
三味線も弾き方 Shamisen mo hikikata.
舎を道傍に作れば、三年にして成らず Sha wo doubou ni tsukureba 3nen ni shite narazu.
十月の投げ木 10gatsu no nage-ki.
十月の昼間なし 10gatsu no hiruma nashi.
衆寡敵せず Shuuka teki sezu.
習慣は第二の天性なり Shuukan wa dai2 no tensei nari.
秋毫 Shuugou.
衆口、金を鑠す Shuukou kin wo tokasu.
秋高馬肥 Shuukou-hiba.
宗旨の争い、釈迦の恥 Shuushi no arasoi Shaka no haji.
修身斉家、治国平天下 Shuushin-seika chikoku-heitenka.
秋霜烈日 Shuusou-retsujitsu.
舅の物で相婿もてなす Shuuto no mono de aimuko motenasu.
姑無ければ村姑 Shuutome nakereba mura-juutome.
姑に似た嫁 Shuutome ni nita yome.
姑の仇を嫁が討つ Shuutome no kataki wo yome ga utsu.
姑の十七、見た者がない Shuutome no 17, mita mono ga nai.
姑の三日誉め Shuutome no 3ka(mikka)-bome.
姑は嫁の古手 Shuutome wa yome no furute.
十人十色 10nin-10iro(toiro).
十人寄れば十国の者 10nin yoreba 10kuni(tokuni) no mono.
十年一昔 10nen 1(hito)-mukashi.
秋波 Shuuha.
重箱で味噌を擂る Juubako de miso wo suru.
重箱に鍋蓋 Juubako ni nabebuta.
重箱に煮締 Juubako ni nishime.
重箱の隅を楊枝で穿る Juubako no sumi wo youji de hojiru.
秋波を送る Shuuha wo okuru.
十八後家は立つが、四十後家は立たぬ 18-goke wa tatsu ga, 40-goke wa tatanu.
愁眉を開く Shuubi wo hiraku.
十分は零るる 10bun wa koboruru.
十目の視る所、十手の指す所 10moku no miru tokoro, 10shu no sasu tokoro.
柔、よく剛を制す Juu yoku gou wo seisu.
雌雄を決す Shiyuu wo kessu.
菽麦を弁ぜず Shuku-baku wo benzezu.
守株 Shushu.
主従は三世 Shujuu wa 3se.
主人と病気には勝てぬ Shujin to byouki niwa katenu.
数珠玉の穴から経文を読み取る Juzudama no ana kara kyoumon wo yomitoru.
手足を措く所無し Shusoku wo oku tokoro nashi.
首鼠両端 Shuso-ryoutan.
酒池肉林 Shuchi-nikurin.
出家の念仏嫌い Shukke no nembutsu-girai.
出藍の誉 Shutsuran no homare.
朱に交われば赤くなる Shu ni majiwareba akaku naru.
順境は友を作り、逆境は友を試みる Junkyou wa tomo wo tsukuri, gyakkyou wa tomo wo kokoromiru.
蓴菜で鰻繋ぐ Junsai de unagi tsunagu.
春秋に富む Shunjuu ni tomu.
春秋の筆法 Shunjuu no hippou.
春宵一刻、値千金 Shunshou-1koku atai-1000kin.
順風満帆 Jumpuu-mampan.
春眠、暁を覚えず Shummin akatsuki wo oboezu.
駿馬、痴漢を乗せて走る Shunme chikan wo nosete hashiru.
小異を捨てて、大同に付く Shoui wo sutete, daidou ni tsuku.
城下の盟 Jouka no mei(chikai).
城孤社鼠 Jouko-shaso.
しょう事無しの米の飯 Shoukoto nashi no kome no meshi.
上戸に餅、下戸に酒 Jougo ni mochi, geko ni sake.
証拠の出し後れ Shouko no dashi-okure.
上戸は毒を知らず、下戸は薬を知らず Jougo wa doku wo shirazu, geko wa kusuri wo shirazu.
常山の蛇勢 Jouzan no dasei.
尚歯 Shoushi.
上梓 Joushi.
正直な者が馬鹿を見る Shoujiki na mono ga baka wo miru.
正直の頭に神宿る Shoujiki no koube ni kami yadoru.
正直の儲けは身に付く Shoujiki no mouke wa mi ni tsuku.
正直は阿呆の異名 Shoujiki wa ahou no imyou.
正直は一生の宝 Shoujiki wa 1shou no takara.
正直は最善の策 Shoujiki wa saizen no saku.
正直貧乏、横着栄耀 Shoujiki-bimbou ouchaku-eyou.
正直者が損をする Shoujiki mono ga son wo suru.
正直者が馬鹿を見る Shoujikimono ga baka wo miru.
障子口から上がれば坊主 Shouji-guchi kara agareba bouzu.
小事は大事 Shouji wa daiji.
盛者必衰 Shouja-hissui.
生者必滅、会者定離 Shouja-hitsumetsu esha-jouri.
常住坐臥 Joujuu-zaga.
霄壤の差 Shoujou no sa.
従心 Shoushin(Juushin).
小人閑居して不善をなす Shoujin kankyo shite fuzen wo nasu.
小人の腹は満ち易し Shoujin no hara wa michi-yasushi.
小心者は損をする Shoushimmono wa son wo suru.
上手な嘘より、下手な実意 Jouzu na uso yori hetana jitsuii.
上手の小糸 Jouzu no koito.
上手の鷹が爪隠す Jouzu no taka ga tsume kakusu.
上手の手から水が漏る Jouzu no te kara mizu ga moru.
上手の猫が爪を隠す Jouzu no neko ga tsume wo kakusu.
上手はあれども、名人はなし Jouzu wa aredomo, meijin wa nashi.
上手は下手の手本、下手は上手の手本 Jouzu wa heta no tehon, heta wa jouzu no tehon.
冗談から駒 Joudan kara koma.
上知と下愚とは移らず Jouchi to kagu towa utsurazu.
笑中に刀あり Shouchuu ni tou ari.
掌中の珠 Shouchuu no tama.
小敵と見て侮る勿れ Shouteki to mite anadoru nakare.
情熱があれば、不可能はない Jounetsu ga areba fukanou wa nai.
少年老い易く学成り難し Shounen oiyasuku gaku nari gatashi.
少年に学ばざれば、老後に知らず Shounen ni manabazareba rougo ni shirazu.
少年よ、大志を抱け Shounen yo taishi wo idake.
小の虫を殺して、大の虫を助ける Shou no mushi wo koroshite, dai no mushi wo tasukeru.
賞は厚くし、罰は薄くすべし Shou wa atsukushi, batsu wa usukusubeshi.
商売は草の種 Shoubai wa kusa no tane.
商売は道によりて賢し Shoubai wa michi ni yorite kashikoshi.
情張りは棒の下 Joubari(joppari) wa bou no shita.
焦眉の急 Shoubi no kyuu.
勝負は時の運 Shoubu wa toki no un.
正法に奇特なし Shouhou ni kitoku nashi.
証文が物を言う Shoumon ga mono wo yuu.
証文の出し後れ Shoumon no dashi-okure.
将を射んとせば、先ず馬を射よ Shou wo intoseba, mazu uma wo iyo.
小を捨てて大に付く Shou wo sutete dai ni tsuku.
升を以て石を量る Shou wo motte koku wo hakaru.
諸行無常 Shogyou-mujou.
食言 Shokugen.
食後の一睡、万病円 Shokugo no 1sui 10000byouen.
食指動く Shokushi ugoku.
職人貧乏人宝 Shokunin binbou hitodakara.
女子と小人は養い難し Joshi to shoujin wa yashinai gatashi.
初心、忘るべからず Shoshin wasuru bekarazu.
助長 Jochou.
蜀犬、日に吠ゆ Shokken hi ni hoyu.
白髪は冥途の使い Shiraga wa meido no tsukai.
白河夜舟 Shirakawa-yobune.
知らざるを知らずとせよ、是知れるなり Shirazaru wo shirazu to seyo, kore shireru nari.
知らずば半分値 Shirazuba hambun-ne.
知らずば人に問え Shirazuba hito ni toe.
知らずば人真似 Shirazuba hito-mane.
白豆腐の拍子木 Shira-doufu no hyoushigi.
白波 Shiranami.
知らぬ顔の半兵衛 Shiranu kao no Hambee.
知らぬが秘密 Shiranu ga himitsu.
知らぬが仏 Shiranu ga Hotoke.
知らぬが仏、見ぬが秘事 Shiranu ga Hotoke, minu ga hiji.
知らぬ神より、馴染みの鬼 Shiranu Kami yori, najimi no oni.
知らぬ京物語 Shiranu Kyou monogatari.
知らぬ他国にも鬼はない Shiranu takoku nimo oni wa nai.
知らぬは亭主ばかりなり Shiranu wa teishu bakari nari.
知らぬは人の心 Shiranu wa hito no kokoro.
知らぬ仏より、馴染みの鬼 Shiranu Hotoke yori najimi no oni.
知らぬ道も銭が教える Shiranu michi mo zeni ga oshieru.
白羽が立つ Shira-ha (no ya) ga tatsu.
虱の皮を槍で剥ぐ Shirami no kawa wo yari de hagu.
尻馬に乗れば落ちる Shiri-uma ni noreba ochiru.
尻から抜ける Shiri kara nukeru.
尻切れ蜻蛉 Shiri-kire tombo.
尻食への観音 Shiri-kurae Kannon.
尻毛を抜く Shirige wo nuku.
而立 Jiritsu.
知りて知らざれ Shirite shirazare.
尻は他人 Shiri wa tanin.
支離滅裂 Shiri-metsuretsu.
尻も結ばぬ糸 Shiri mo musubanu ito.
知る者は言わず、言う者は知らず Shirumono wa iwazu, yuumono wa shirazu.
汁を吸うても同罪 Shiru wo suutemo douzai.
師走女房に難付けな Shiwasu-nyoubo ni nan tsukena.
しわん坊と灰吹は、溜まるほど汚い Shiwambou to haifuki wa tamaru hodo kitanai.
しわん坊の柿の種 Shiwambou no kaki no tane.
詩を作るより田を作れ Shi wo tsukuru yori ta wo tsukure.
人間到る処、青山あり Jinkan itarutokoro seazan ari.
人口に膾炙す Jinkou ni kaisha su.
沈香も焚かず、屁もひらず Jinkou mo takazu he mo hirazu.
人後に落つ Jingo ni otsu.
唇歯輔車 Shinshi-hosha.
心中より饅頭 Shinjuu yori manjuu.
神出鬼没 Shinshutsu-kibotsu.
信賞必罰 Shinshou-hitsubatsu.
針小棒大 Shishou-boudai.
人事を尽くして、天命を待つ Jinji wo tsukushite, tenmei wo matsu.
人心収攬 Jinshin-shuuran.
信心過ぎて、極楽通り越す Shinjin sugite, gokuraku toori kosu.
信心は徳の余り Shinjin wa toku no amari.
信心も欲から Shinjin mo yoku kara.
薪水の労 Shinsui no rou.
人生、意気に感ず Jinsei iki ni kanzu.
人生七十、古来稀なり Jinsei 70(shichijuu) korai marenari.
人生、字を識るは憂患の始め Jinsei ji wo shiru wa, yuukan no hajime.
人生、朝露の如し Jinsei chouro no gotoshi.
人生、夢の如し Jinsei yume no gotoshi.
人生、僅か五十年 Jinsei wazuka 50nen.
進退、これ谷まる Shintai kore kiwamaru.
身体髪膚、之を父母に受く Shintai-happu kore wo fubo ni uku.
死んだ子の年を数える Shinda ko no toshi wo kazoeru.
死んだ子は賢い Shinda ko wa kashikoi.
死んだ先を見た者無い Shinda saki wo mitamono nai.
死んだ仏も盆にゃ来る Shinda hotoke mo bon nya kuru.
死んだ者の因果 Shinda mono no inga.
心胆を寒からしめる Shintan wo samukarashimeru.
沈丁花は枯れても香し Jinchouge wa karetemo kambashi.
死んでからの医者話 Shinde kara no isha-banashi.
死んで千杯より、生前の一杯 Shinde 1000bai yori, seizen no 1pai.
死んでの長者より、生きての貧乏 Shinde no chouja yori, ikite no bimbou.
死んで花実が咲くものか Shinde hana-mi ga saku monoka.
心頭を滅却すれば、火も亦涼し Shintou mekkyaku sureba, hi mo mata suzushi.
真の闇より、無闇が怖い Shin no yami yori muyami ga kowai.
心配は身の毒 Shinpai wa mi no doku.
親は泣き寄り、他人は食い寄り Shin wa naki-yori, tanin wa kui-yori.
神仏混淆、火事掛合い Shimbutsu-konkou kaji-kakeai.
神仏は見通し Shinbutsu wa mitooshi.
辛抱が大事 Shimbou ga daiji.
辛抱する木に金がなる Shimbou suru ki ni kane ga naru.
辛抱に追い付く貧乏なし Shimbou ni oitsuku bimbou nashi.
辛抱は金、挽臼は石 Shimbou wa kane, hikiusu wa ishi.
人面獣心 Jimmen-juushin.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.