み Mi

身ありての奉公 Mi ariteno houkou.
木乃伊取りが、木乃伊になる Miira-tori ga miira ni naru.
身うちが古み Miuchi ga furumi.
見栄張るより、頬張れ Mie-baru yori hoo-bare.
見栄坊の空言 Miebou no soragoto.
見栄より心 Mie yori kokoro.
身があっての事 Mi ga atteno koto.
見かけばかりの空大名 Mikake bakari no kara-daimyou.
味方千人、敵千人 Mikata 1000nin, teki 1000nin.
味方見苦し Mikata migurushi.
身から出た錆 Mi kara deta sabi.
右と言えば、左 Migi to ieba hidari.
右の手で放して、左の手で握る Migi no te de hanashite, hidari no te de nigiru.
右の耳から、左の耳 Migi no mimi kara hidari no mimi.
右は京道、左は伊勢道 Migi wa Kyoumichi, hidari wa Isemichi.
右を踏めば、左が上がる Migi wo fumeba, hidari ga agaru.
御輿を上げる Mikoshi wo ageru.
御輿を据える Mikoshi wo sueru.
巫女の虚言 Miko no soragoto.
見ざる聞かざる言わざる Mizaru, kikazaru, iwazaru.
未熟の芸誇り Mijuku no gei-hokori.
身知らずの口叩き Mi-shirazu no kuchi-tataki.
微塵積もって山となる Mijin tsumotte yama to naru.
微塵眼に入れば、大山も見えず Mijin manako ni ireba, taizan mo miezu.
水到りて渠成る Mizu itarite kyo naru.
身過ぎ(生業)は草の種 Misugi wa kusa no tane.
身過ぎ(生業)は八百八品(はっぴゃくやしな) Misugi wa happyakya-shina(808shina).
水清ければ、魚棲まず Mizu kiyokereba uo sumazu.
水清ければ、月宿る Mizu kiyokeraba tsuki yadoru.
水喧嘩は、雨で直る Mizu-genka wa ame de naoru.
水心あれば、魚心あり Mizugokoro areba uogokoro ari.
水積りて、魚集まる Mizu tsumorite uo atsumaru.
水積りて、川を成す Mizu tsumorite kawa wo nasu.
水と油 Mizu to abura.
水に絵を書く Mizu ni e wo kaku.
水に流す Mizu ni nagasu.
水に燃え立つ蛍 Mizu ni moe-tatsu hotaru.
水の泡となる Mizu no awa to naru.
水の恩ばかりは報われぬ Mizu no on bakariwa mukuwarenu.
水の中の土仏 Mizu no naka no tsuchibotoke.
水飲んで尻炙る Mizu nonde shiri aburu.
水は逆さまに流れず Mizu wa sakasama ni nagarezu.
水は舟を載せ、亦舟を覆す Mizu wa fune wo nose, mata fune wo kutsugaesu.
水は方円の器に随う Mizu wa houen no utsuwa ni shitagau.
水広ければ、魚大なり Mizu hirokereba uo dai nari.
水を注す Mizu wo sasu.
未曾有 Mizou.
味噌に入れた塩は、他所へ行かぬ Miso ni ireta shio wa yoso e yukanu.
味噌盗人は、手を嗅げ Miso-nusubito wa te wo kage.
味噌の味噌臭きは、食われず Miso no miso-kusaki wa kuwarezu.
味噌豆は、七里帰っても食え Miso-mame wa 7ri kaettemo kue.
味噌を付ける Miso wo tsukeru.
見たいが病 Mitai ga yamai.
見たい物の恐ろしさ Mitaimono no osoroshisa.
見たと舐めたは大違い Mita to nameta wa oochigai.
弥陀の光も金次第 Mida no hikari mo kane shidai.
三度肱を折って良医となる Mitabi(3tabi) hiji wo otte ryoui to naru.
見たら見流し、聞いたら聞き流し Mitara mi-nagashi, kiitara kiki-nagashi.
道に遺を拾わず Michi ni i wo hirowazu.
道によって賢し Michi ni yotte kashikoshi.
道は好む所によって易し Michi wa konomu tokoro ni yotte yasushi.
三日先知れば長者 Mikka(3ka) saki shireba chouja.
三日天下 Mikka(3ka)-tenka.
三日苗を植えると、葬式米となる Mikka(3ka)-nae wo ueru to soushiki-mai to naru.
三日坊主 Mikka(3ka)-bouzu.
三日見ぬ間の桜 Mikka(3ka) minuma no sakura.
三つ子の魂百までも Mitsugo(3go) no tamashii 100 mademo.
三つ指、目八分 Mitsuyubi(3yubi) me-hachibu(8bu).
盈つれば虧く Mitsureba kaku.
見ての極楽、住んでの地獄 Miteno gokuraku, sundeno jigoku.
見て吃驚、聞いて吃驚 Mite bikkuri, kiite bikkuri.
身で身を食う Mi de mi wo kuu.
南風でもたんと吹きゃ寒い Minamikaze demo tanto fukya samui.
源清ければ、則ち流清し Minamoto kiyokereba, sunawachi nagare kiyoshi.
身に過ぎた果報は、災いの基 Mi ni sugita kahou wa wazawai no moto.
身に勝る宝なし Mi ni masaru takara nashi.
見ぬ商いはならぬ Mine akinai wa naranu.
見ぬが心憎し Minu ga kokoro-nikushi.
見ぬが花 Minuga hana.
見ぬ京物語 Minu Kyou-monogatari.
見ぬは極楽、知らぬは仏 Minu wa gokuraku, shiranu wa hotoke.
見ぬ物清し Minumono kiyoshi.
身の内の宝は朽つる事なし Mi no uchi no takara wa kutsuru koto nashi.
蓑笠は、てんで持ち Mino-kasa wa tende mochi.
実のなる木は、花から知れる Mi no naru ki wa, hana kara shireru.
蓑になり笠になり Mino ni nari kasa ni nari.
蓑の側へ笠が寄る Mino no soba e kasa ga yoru.
身の程を知れ Mi no hodo wo shire.
実るほど頭の下がる稲穂かな Minoru hodo atama no sagaru inaho kana.
実るほど頭を垂れる稲穂かな Minoru hodo koube wo tareru inaho kana.
蓑を着て笠がない Mino wo kite kasa ga nai.
身は身で通る裸坊主 Mi wa mi de tooru hadaka-bouzu.
身は身で通る裸ん坊  Mi wa mi de tooru hadakambou.
耳学問 Mimi-gakumon.
耳から口 Mimi kara kuchi.
蚯蚓が土を食い尽くす Mimizu ga tsuchi wo kuitsukusu.
蚯蚓の木登り、蛙の鯱立ち Mimizu no kinobori, kaeru no shachihoko-dachi.
耳に釘 Mimi ni kugi.
耳の楽しむ時は、慎むべし Mimi no tanoshimu toki wa tsutsushimu beshi.
耳は聞き役、目は見役 Mimi wa kikiyaku, me wa miyaku.
耳は大なるべく、口は小なるべし Mimi wa dai narubeku, kuchi wa shou narubeshi.
耳を掩うて、鐘を盗む Mimi wo ooute kane wo nusumu.
耳を尊び、目を卑しむ Mimi wo tattobi, me wo iyashimu.
美目は果報の基 Mime wa kahou no motoi.
美目より心 Mime yori kokoro.
身も蓋もなし Mi mo futa mo nashi.
都にも田舎あり Miyako nimo inaka ari.
深山木の中の楊梅 Miyamagi no naka no youbai.
見様見真似 Miyou mimane.
見ると聞くとは大違い Miru to kiku towa oochigai.
見るは法楽 Miru wa houraku.
見るは目の毒 Miru wa menodoku.
見る人は見ている Miru hito wa miteiru.
見る物食おう Mirumono kuou.
身を穿つ斧 Mi wo ugatsu ono.
身を殺して、仁をなす Mi wo koroshite jin wo nasu.
身を捨つる藪は無い Mi wo sutsuru yabu wa nai.
身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ Mi wo sutetekoso, ukabu se mo are.
実を見て、木を知れ Mi wo mite ki wo shire.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.