こ Ko

鯉が躍れば泥鰌も躍る Koi ga odoreba dojou mo odoru.
御意見五両、堪忍十両 Goiken 5ryou kannin 10ryou.
濃い茶、目の毒、気の薬 Koi cha me no doku ki no kusuri.
恋に師匠なし Koi ni shishou nashi.
恋に上下の隔て無し Koi ni jouge no hedate nashi.
恋の遺恨と食い物の遺恨は恐ろしい Koi no ikon to kuimono no ikon wa osoroshii.
鯉の滝登り Koi no taki-nobori.
鯉の一跳ね Koi no hito(1)-hane.
恋の山には、孔子の倒れ Koi no yama niwa Kuji no taore.
恋の闇 Koi no yami.
恋は曲者 Koi wa kusemono.
恋は思案の外 Koi wa shian no hoka.
恋はし勝ち Koi wa shi-gachi.
恋は盲目 Koi wa moumoku.
紅一点 Kou-1ten.
光陰、人を待たず Kouin hito wo matazu.
光陰、矢の如し Kouin ya no gotoshi.
行雲流水 Kouun-ryuusui.
後悔、先に立たず Koukai sakini tatazu.
後悔は平日の油断 Koukai wa heijitsu no yudan.
高閣に束ぬ Koukaku ni tsukanu.
浩瀚 Koukan.
好機、逸すべからず Kouki issubekarazu.
剛毅木訥、仁に近し Gouki-bokutotsu jin ni chikashi.
肯綮に中る Koukei ni ataru.
巧言令色、鮮し仁 Kougen-reishoku sukunashi jin.
黄口 Koukou.
孝行のしたい時分に親は無し Koukou no shitai jibun ni oya wa nashi.
功罪、相半ばする Kouzai ai nakabasuru.
巧詐は拙誠に如かず Kousa wa sessei ni shikazu.
恒産無き者は、恒心無し Kousan nakimono wa koushin nashi.
高山の嶺には美木なし Kouzan no itadaki niwa biboku nashi.
嚆矢 Koushi.
行尸走肉 Koushi-souniku.
孔子に論語 Koushi ni rongo.
口耳の学 Kouji no gaku.
好事、魔多し Kouji ma ooshi.
孔子も時に会わず Koushi mo toki ni awazu.
好事も無きに如かず Kouji mo naki ni shikazu.
好事門を出でず、悪事千里を走る Kouji mon wo idezu, akuji 1000ri wo hashiru.
後車の戒め Kousha no imashime.
後塵を拝す Koujin wo haisu.
後生、畏る可し Kousei osorubeshi.
孔席煖まらず、墨突黔まず Kou-seki atatamarazu, Buku-totsu kuromazu.
黄泉の客 Kousen no kaku.
浩然の気 Kouzen no ki.
碁打ちに時なし Kouchi ni toki nashi.
巧遅は、拙速に如かず Kouchi wa sessoku ni shikazu.
口頭の交り Koutou no majiwari.
荒唐無稽 Koutou mukei.
狡兎死して、走狗烹らる Kouto shishite souku niraru.
功成り名遂げて、身退くは天の道なり Kou nari na togete, mi shirizoku wa, ten no michi nari.
郷に入っては、郷に従う Gou ni ittewa, gou ni shitagau.
効能書の読めぬところに効能あり Kounougaki no yomenu tokoro ni kounou ari.
黄白 Kouhaku.
孝は百行の本 Kou wa 100kou no moto.
甲張り強くして、家押し倒す Koubari tsuyokushite ie oshitaosu.
光風霽月 Koufuu-seigetsu.
好物に祟りなし Koubutsu ni tatari nashi.
豪放磊落 Gouhou-kairaku.
弘法にも筆の誤り Koubou nimo fude no ayamari.
弘法、筆を択ばず Koubou fude wo erabazu.
高木に風強し Kouboku ni kaze tsuyoshi.
高木は、風に妬まれる Kouboku wa kaze ni netamareru.
小馬の朝駆け Kouma no asa-gake.
高慢は、出世の行き止まり Kouman wa shusse no yukidomari.
功名を竹帛に垂る Koumyou wo chikuhaku ni taru.
蝙蝠 Koumori.
蝙蝠も鳥のうち Koumori mo tori no uchi.
紺屋の明後日 Kouya no asatte.
紺屋の白袴 Kouya no shiro-bakama.
甲羅を経る Koura wo heru.
黄梁一炊の夢 Kouryou-1sui no yume.
声掛けは鎮守様 Koekake wa Chinjusama.
呉越同舟 Go-Etsu doushuu.
声無きに聴き、形無きに視る Koe nakini kiki, katachi nakini miru.
声なくして人を呼ぶ Koe nakushite hito wo yobu.
声の高い者が勝つ Koe no takai-mono ga katsu.
小男の腕立て Ko-otoko no ude tate.
小男の総身の知恵も知れたもの Ko-otoko no soumi no chie mo shiretamono.
氷と炭 Koori to sumi.
氷に鏤め、水に描く Koori ni chiribame, mizu ni egaku.
氷は水より出でて、水よりも寒し Koori wa mizu yori idete, mizu yori mo samushi.
五月の腐れ鯛 5gatsu no kusare-dai.
五月蕨は、嫁に食わせるな 5gatsu-warabi wa yome ni kuwaseruna.
子が無くて泣くは、芋掘りばかり Ko ga nakute naku wa imo-hori bakari.
呉下の阿蒙 Go-ka no Amou.
古稀 Koki.
狐疑 Kogi.
呉牛、月に喘ぐ Go-gyuu tsuki ni aegu.
故郷へ錦を着て帰る Kokyou e nishiki wo kite kaeru.
告朔の餽羊(きよう。キは食偏+氣) Kokusaku no kiyou.
国手 Kokushu.
国色 Kokushoku.
黒白を弁ぜず Koku-byaku wo benzezu.
極楽願わんより、地獄作るな Gokuraku negawan yori jigoku tsukuruna.
極楽の入り口で念仏を売る Kokuraku no iriguchi de nenbutsu wo uru.
御苦労は、しくろうの上 Gokurou wa shikurou no ue.
こけた上を踏まれる Koketa ue wo fumareru.
虎穴に入らずんば、虎子を得ず Koketsu ni irazunba, koji wo ezu.
虚仮も一心 Koke mo 1shin.
後家の見せ掛け、数珠は奥紅絹 Goke no misekake, juzu wa oku-momi.
後家、花咲かす Goke hana sakasu.
沽券に関わる Koken ni kakawaru.
虎口 Kokou.
股肱 Kokou.
後光より、台座が高くつく Gokou yori daiza ga takaku tsuku.
糊口を凌ぐ Kokou wo shinogu.
虎口を脱す Kokou wo dassu.
虎口を逃れて、竜穴に入る Kokou wo nogarete ryuuketsu ni iru.
小言は言うべし、酒は買うべし Kogoto wa yuubeshi sake wa kaubeshi.
此処ばかりに日は照らぬ Koko bakari ni hi wa teranu.
粉米も噛めば甘くなる Kogome mo kameba amakunaru.
心内にあれば、色外にあらわる Kokoro uchi ni areba, iro soto ni arawaru.
心焉に在らざれば、視れども見えず Kokoro kokoni arazareba, miredomo miezu.
志ある者は、事竟に成る Kokorozashi aru mono wa koto tsuini naru.
志は髪の筋 Kokorozashi wa kami no suji.
志は木の葉に包む Kokorozashi wa ki no ha ni tsutsumu.
志は松の葉 Kokorozashi wa matsu no ha.
心に笠着て暮らせ Kokoro ni kasa kite kurase.
心に連(つ)るる姿 Kokoro ni tsururu sugata.
心の仇は心 Kokoro no ada wa kokoro.
心の鬼が身を責める Kokoro no oni ga mi wo semeru.
心の駒に、手綱許すな Kokoro no koma ni tazuna yurusuna.
心は面の如し Kokoro wa omote no gotoshi.
心は二つ、身は一つ Kokoro wa futatsu(2), mi wa hitotsu(1).
心程の世を経る Kokoro hodo no yo wo heru.
心安いは不和の基 Kokoro yasui wa fuwa no moto.
子三人子宝 Ko 3nin ko-dakara.
乞食に氏なし Kojiki ni uji nashi.
乞食に貧乏なし Kojiki ni bimbou nashi.
乞食にも門出 Kojiki nimo kadode.
乞食にも身祝い Kojiki nimo mi-iwai.
乞食にも三つの理屈 Kojiki nimo mittsu(3) no rikutsiu.
乞食の朝謡 Kojiki no asa-utai.
乞食の系図話 Kojiki no keizu-banashi.
乞食の子も三年経てば、三つになる Kojiki no ko mo, 3nen tateba mittsu(3) ni naru.
乞食も場所 Kojiki mo basho.
乞食を三日すれば、忘れられぬ Kojiki wo mi(3)kka sureba wasurerarenu.
虎視眈々 Koshi-tantan.
五十歩百歩 50ppo-100ppo.
五十歩百歩を笑う 50ppo 100ppo wo warau.
腰に梓の弓を張る Koshi ni azusa no yumi wo haru.
五車の書 5sha no sho.
小姑一人は、鬼千匹に向かう Kojuuto hito(1)ri wa oni 1000biki ni mukau.
後生が大事 Goshou ga daiji.
碁将棋は親の死に目にも会えぬ Go-shougi wa oya no shinime nimo aenu.
後生願いの六性悪 Goshou-negai no 6shouaku.
後生は徳の余り Goshou wa toku no amari.
胡椒丸呑み Koshou marunomi.
孤城落日 Kojou-rakujitsu.
小食は長生きの徴 Kojoku wa nagaiki no shirushi.
御所内裏の事も、陰では言う Gosho-dairi no koto mo kage de yuu.
古人の糟魄 Kojin no souhaku.
午前南風午後北風なら明日は晴 Gozen minami-kaze, gogo kita-kaze nara asu wa hare.
五臓六腑に沁み渡る 5zou-6ppu ni shimiwataru.
姑息 Kosoku.
子宝、脛が細る Kodakara sune ga hosoru.
炬燵水練 Kotatsu-suiren.
炬燵で河豚汁 Kotatsu de fugu-jiru.
炬燵弁慶 Kotatsu Benkei.
胡蝶の夢 Kochou no yume.
刻苦勉励 Kokku-benrei.
凝っては思案に能わず Kotte wa shian ni atawazu.
骨肉相食む Kotsuniku ai hamu.
木っ端を拾って、材木を流す Koppa wo hirotte zaimoku wo nagasu.
子で子にならぬ杜鵑 Ko de ko ni naranu hototogisu.
碁で敗けたら、将棋で勝て Go de maketara, shougi de kate.
事ある時は仏の足を戴く Koto aru toki wa, hotoke no ashi wo itadaku.
事が延びれば、尾鰭が付く Koto ga nobireba o-hire ga tsuku.
尽く書を信ずれば、則ち書無きに如かず Kotogotoku sho wo shinzureba, sunawachi sho nakini shikazu.
琴柱に膠す Kotoji ni nikawa su.
言伝は荷にならぬ Kotodute wa ni ni naranu.
言葉多きは、品少なし Kotoba ooki wa shina sukunashi.
事は時節 Koto wa jisetsu.
言葉に花が咲く Kotoba ni hana ga saku.
言葉に物はいらぬ Kotoba ni mono wa iranu.
言葉は国の手形 Kotoba wa kuni no tegata.
言葉は心の使い Kotoba wa kokoro no tsukai.
言葉は立居を現す Kotoba wa tachii wo arawasu.
言葉は身の文 Kotoba wa mi no aya.
五斗米のために腰を折る Goto-bei no tame ni koshi wo oru.
子供川端、火の用心 Kodomo kawabata hi no youjin.
子供騒げば、雨が降る Kodomo sawageba ame ga furu.
子供好きに子無し Kodomo-zuki ni ko nashi.
子供の喧嘩に親が出る Kodomo no kenka ni oya ga deru.
子供は教え殺せ、馬は飼い殺せ Kodomo wa oshie-korose, uma wa kai-korose.
子供は大人の父親 Kodomo wa otona no chichioya.
子供は風の子 Kodomo wa kaze no ko.
小鳥の多い年は豊作 Kotori no ooi toshi wa housaku.
小鳥を捕らえて、大鳥を逃がす Kotori wo toraete ootori wo nigasu.
子無しに子を呉れるな Ko-nashi ni ko wo kureruna.
小鍋は直に熱くなる、大きい薬缶は沸きが遅い Konabe wa jiki ni atsuku naru, ookii yakan wa waki ga osoi.
子に過ぎたる宝無し Ko ni sugitaru takara nashi.
子にすることを親にせよ Ko ni suru-koto wo oya ni seyo.
子に引かれる親心 Ko ni hikareru oya-gokoro.
碁に敗けて将棋で勝つ Go ni makete shougi ni katsu.
粉糠三合あったら、婿に行くな Konuka 3gou attara muko ni yukuna.
子の心、親知らず Ko no kokoro oya shirazu.
この母にして、この娘 Kono haha ni shite kono musume.
好む道には、労苦を厭わず Konomu michi niwa kurou wo itowazu.
子は有るも嘆き、無きも嘆き Ko wa aru mo nageki naki mo nageki.
子供は一世、夫婦は二世、主従は三世、他人は五世 Ko wa 1se, fuufu wa 2se, shujuu wa 3ze, tanin wa 5se.
子は生むも、心は生まぬ Ko wa umu mo, kokoro wa umanu.
子は親を映す鏡 Ko wa oya wo utsusu kagami.
子は鎹 Ko wa kasugai.
子は三界の首枷 Ko wa 3gai no kubikase.
胡馬、北風に依る Koba hokufuu ni yoru.
小春日和 Koharu-biyori.
小判で面張る Koban de tsura haru.
鼓舞 Kobu.
五風十雨 5fuu 10u.
鼓腹撃壌 Kofuku-gekijou.
呉服五層倍 Gofuku-5soubai.
小袋と小娘は、思ったより入りが多い Kobukuro to komusume wa omotta yori iri ga ooi.
昆布(こぶ)に山椒 Kobu ni sanshou.
小舟の宵拵え Kobune no yoi-goshirae.
瘤の上の腫物 Kobu no ue no haremono.
小坊主一人に天狗八人 Kobouzu hito(1)ri ni tengu 8nin.
子ほど喜ばせ難いものはなく、親ほど喜ばせ易いものはない Ko hodo yorokobase nikui mono wa naku, oya hodo yorokobase yasui mono wa nai.
小股取っても勝つが本 Komata tottemo katsu ga hon.
駒の朝走り Koma no asa-bashiri.
独楽の舞い倒れ Koma no mai-daore.
ゴマメでも尾頭つき Gomame demo okashira-tsuki.
ゴマメの歯ぎしり Gomame no ha-gishiri.
小娘と小袋は油断がならぬ Komusume to kobukuro wa yudan ga naranu.
虚無僧に尺八 Komusou ni shaku8(shakuhachi).
小村の犬は人を噛む Komura no inu wa hito wo kamu.
米食った犬が叩かれずに、糠食った犬が叩かれる Kome kutta inu ga tatakarezuni, nuka kutta inu ga tatakareru.
米の飯と女は白いほどよい Kome no meshi to onna wa shiroi hodo yoi.
米の飯と天道様は、何処へ行っても付いて回る Kome no meshi to otentousama wa doko e ittemo tsuite mawaru.
米の飯に骨 Kome no meshi ni hone.
米の飯より思召し Kome no meshi yori oboshimeshi.
米屋は三度目に変えよ Komeya wa 3dome ni kaeyo.
米を数えて炊ぐ Kome wo kazoete kashigu.
子持ち二人扶持 Komochi 2nin-buchi.
子持ちの腹には宿無しが居る Komochi no hara niwa, yado-nashi ga iru.
子持ち腹千貫 Komochi-bara 1000gan.
子、養わんと欲すれども、親待たず Ko yashinawan to hossuredo oya matazu.
子故の闇に迷う Ko yue no yami ni mayou.
子より孫が可愛い Ko yori mago ga kawaii.
五里霧中 5ri muchuu.
五両で帯買うて、三両で絎ける 5ryou de obi koute, 3ryou de kukeru.
これに懲りよ、道才坊 Kore ni koriyo Dousaibou.
転がる石には苔が生えぬ Korogaru ishi niwa koke ga haenu.
頃は三月、夜は九月 Koro wa 3gatsu, yo wa 9gatsu.
転ばぬ先の杖 Korobanu saki no tsue.
衣の袖から鎧が見える Koromo no sode kara yoroi ga mieru.
衣ばかりで和尚はできぬ Koromo bakaride oshou wa dekinu.
衣を染めるより、心を染めよ Koromo wo someru yori, kokoro wo someyo.
転んでの尻挟み Korondeno shiri-basami.
転んでもただでは起きぬ Korondemo tadadewa okinu.
コロンブスの卵 Columbus no tanago.
怖い物見たさ Kowai-mono mitasa.
碁を打つより、田を打て Go wo utsu yori ta wo ute.
子を思う夜の鶴 Ko wo omou yoru no tsuru.
子を知ること、父に若くは莫し Ko wo shirukoto chichi ni shikuwa nashi.
子を棄てる藪はあるが、身を棄てる藪は無い Ko wo suteru yabu wa aru ga, mi wo suteru yabu wa nai.
子を棄てる藪はあれど、親を棄てる藪無し Ko wo suteru yabu wa aredo, oya wo suteru yabu nashi.
子を見ること親に如かず Ko wo mirukoto oya ni shikazu.
子を持って知る親の恩 Ko motte shiru oya no on.
子を持てば七十五度泣く Ko wo moteba, 75tabi naku.
言語道断 Gongo-doudan.
今昔の感 Konjaku no kan.
権者にも失念 Gonja nimo shitsunen.
根性に似せて家を作る Konjou ni nisete ie wo tsukuru.
蒟蒻で石垣を築く Konnyaku de ishigaki wo tsukuru.
蒟蒻は体の砂払い Konnyaku wa karada no suna-harai.
蒟蒻を馬に付けたよう Konnyaku wo uma ni tsuketayou.
権兵衛が種蒔きゃ、烏が穿る Gonbee ga tane makya, karasu ga hojikuru.
紺屋の明後日 Konya no asatte.
紺屋の白袴 Konya no shiro-bakama.
金輪際の玉も拾えば尽きる Konrinzai no tama mo hiroeba tsukiru.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.