ふ Fu

富貴は天にあり Fuuki wa ten ni ari.
風樹の歎 Fuuju no tan.
風する馬牛の相及ばず Fuusuru bagyuu no ai oyobazu.
風声鶴唳 Fuusei-kakurei.
風前の塵 Fuuzen no chiri.
風前の灯 Fuuzen no tomoshibi.
風馬牛 Fuubagyuu.
夫婦喧嘩と北風は、夜凪がする Fuufu-genka to kitakaze wa yonagi ga suru.
夫婦喧嘩は犬も食わぬ Fuufu-genka wa inu mo kuwanu.
夫婦喧嘩は貧乏の種蒔き Fuufu-genka wa bimbou no tanemaki.
夫婦喧嘩も無いから起こる Fuufu-genka mo nai kara okoru.
夫婦は合せ物、離れ物 Fuufu wa awasemono hanaremono.
夫婦は従兄弟ほど似る Fuufu wa itoko hodo niru.
夫婦は他人の集まり Fuufu wa tanin no atsumari.
夫婦は二世 Fuufu wa 2se.
笛に寄る鹿は妻を恋う Fue ni yoru shika wa tsuma wo kou.
笛吹けども踊らず Fue fukedo odorazu.
付会 Fukai.
深い川は静かに流れる Fukai kawa wa shizuka ni nagareru.
不可能という言葉は、我が辞書にはあらず Fukanou to yuu kotoba wa waga jisho niwa arazu.
俯仰、天地に愧ず Fugyou tenchi ni hajizu.
福因福果 Fukuin-fukuka.
吹く風、枝を鳴らさず Fuku kaze eda wo narasazu.
河豚食う無分別、食わぬ無分別 Fugu kuu mubumbetsu, kuwanu mubumbetsu.
覆車の戒め Fukusha no imashime.
河豚汁や、鯛もあるのに無分別 Fugu-jiru ya tai mo arunoni mubumbetsu.
腹心 Fukushin.
覆水、盆に返らず Fukusui bon ni kaerazu.
不倶戴天 Fugu-taiten.
覆轍 Fukutetsu.
河豚にも中れば、鯛にも中る Fugu nimo atareba tai nimo ataru.
河豚は食いたし、命は惜しし Fugu wa kuitashi, inochi wa oshishi.
不幸な子が可愛い Fukou na ko ga kawaii.
不幸は単独では来ない Fukou wa tandoku dewa konai.
無沙汰は無事の便り Busata wa buji no tayori.
巫山の夢 Fuzan no yume.
武士に二言なし Bushi ni 2gon nashi.
富士の山ほど願って、蟻塚ほど叶う Fuji no yama hodo negatte, ari-zuka hodo kanau.
富士の山を蟻がせせる Fuji no yama wo ari ga seseru.
武士は相見互い Bushi wa aimitagai.
武士は食わねど高楊枝 Bushi wa kuwanedo taka-youji.
武士は渡り者 Bushi wa watari-mono.
不惜身命 Fushaku-shimmyou.
不肖 Fushou.
夫唱婦随 Fushou-fuzui.
無精者の一時働き Bushoumono no 1ttoki-bataraki.
無精者の隣働き Bushoumono no tonari-bataraki.
負薪の憂い Fushin no urei.
不世出 Fuseishutsu.
浮生夢の如し Fusei yume no gotoshi.
符節を合す如し Fusetsu wo awasu gotoshi.
布施ない経には、袈裟を落とす Fuse no nai kyou niwa kesa wo otosu.
伏せる牛に芥 Fuseru ushi ni akuta.
扶桑 Fusou.
腐草、化して蛍となる Fusou ka shite hotaru to naru.
不足奉公は、双方の損 Fusoku-houkou wa souhou no son.
不退転 Futaiten.
豚に真珠 Buta ni shinju.
豚に念仏、猫に経 Buta ni nembutsu, neko ni kyou.
二股膏薬 Futamata(2mata) kouyaku.
二人口は過ごせるが、一人口は過ごせぬ Futari(2ri)kuchi wa sugoseruga, hitori(1ri)kuchi wa sugosenu.
二人は伴侶、三人は仲間割れ Futari(2ri) wa hanryo, 3nin wa nakama-hazure.
豚を盗んで、骨を施す Buta wo nusunde, hone wo hodokosu.
淵に雨 Fuchi ni ame.
淵に臨み魚を羨むは、退いて網を結ぶに如かず Fuchi ni nozomite uo wo urayamu wa, shirizoite ami wo musubu ni shikazu.
淵は瀬となる Fuchi wa se to naru.
釜中の魚 Fuchuu no uo.
物色 Busshoku.
仏法あれば、世法あり Buppou areba sehou ari.
筆を曲ぐ Fude wo magu.
太る南瓜に針を刺す Futoru kabocha ni hari wo sasu.
舟盗人を徒歩で追う Funa-nusubito wo kachi de ou.
鮒の仲間には、鮒が王 Funa no nakama niwa funa ga ou.
腑に落ちない Fu ni ochinai.
舟に刻みて、剣を求む Fune ni kizamite tsurugi wo motomu.
舟に懲りて、輿を忌む Fune ni korite koshi wo imu.
船は船頭に任せる Fune wa sendou ni makaseru.
船は帆で持つ、帆は船で持つ Fune wa ho de motsu, ho wa fune de motsu.
舟は帆任せ、帆は風任せ Fune wa ho-makase, ho wa kaze-makase.
船を沈め、釜を破る Fune wo shizume, kama wo yaburu.
舟を焼く Fune wo yaku.
不偏不党 Fuhen-futou.
父母の恩は山よりも高く、海よりも深し Fubo no on wa, yama yori mo takaku, umi yori mo fukashi.
文は遣りたし、書く手は持たず Fumi wa yaritashi, kaku-te wa motazu.
不身持の儒者が、医者の不養生を謗る Fumimochi no jusha ga isha no fuyoyjou wo soshiru.
踏めば窪む Fume ba kubomu.
冬編笠に、夏頭巾 Fuyu-amigasa ni natsu-zukin.
蜉蝣の一期 Fuyuu no 1go.
冬来りなば、春遠からじ Fuyu kitarinaba, haru tookaraji.
冬の雪売り Fuyu no yuki uri.
降らぬ先の傘 Furanu saki no kasa.
降りかかる火の粉は、払わねばならぬ Furikakaru hinoko wa harawaneba naranu.
武陵桃源 Buryou-tougen.
振り分け髪の友 Furiwaka-gami no tomo.
古川の水絶えず Furukawa no mizu taezu.
古疵は痛み易い Furukizu wa itami yasui.
古木に手を掛くるな、若木に腰掛くるな Furuki ni te wo kakuruna, wakagi ni koshi kakuruna.
故きを温ねて、新しきを知る Furuki wo tazunete, atarashiki wo shiru.
古屋の造作 Furuya no zousaku.
風呂と客は立ったがよい Furo to kyaku wa tatta ga yoi.
不惑 Fuwaku.
附和雷同 Fuwa-raidou.
刎頚の交り Funkei no majiwari.
粉骨砕身 Funkotsu-saishin.
文事ある者は、必ず武備あり Bunji aru mono wa, kanarazu bubi ari.
分相応に風が吹く Bun-souou ni kaze ga fuku.
踏んだり蹴ったり Fundari kettari.
糞土の牆はぬるべからず Fundo no shou wa nurubekarazu.
文は人なり Bun wa hito nari.
文は武に勝る Bun wa bu ni masaru.
分別過ぐれば、愚に返る Bumbetsu sugureba gu ni kaeru.
分別なき者に怖じよ Bumbetsu naki mono ni ojiyo.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.