お O

老い木に花咲く Oiki ni hanasaku.
老い木は曲がらぬ Oiki wa magaranu.
老いたる馬は、道を忘れず Oitau uma wa, michi wo wasurezu.
老いたるを父とせよ Oitaru wo chichi to seyo.
追風に帆を上げる Oite ni ho wo ageru.
老いては、子に従え Oite wa ko ni shitagae.
老いて再び稚児になる Oite futatabi chigo ni naru.
老いの学問 Oi no gakumon.
老いの木登り Oi no kinobori.
老いの幸 Oi no saiwai.
応接に暇あらず Ousetsu ni itoma arazu.
負うた子に教えられて、浅瀬を渡る Outa-ko ni oshierarete, asase wo wataru.
負うた子より、抱いた子 Outa ko yori daita ko.
負うた子を、三年探す Outa ko wo 3nen sagasu.
横着者の節句働き Ouchaku-mono no sekku-bataraki.
鸚鵡返し Oumu-gaeshi.
大石で、卵を砕く Ooishi de tamago wo kudaku.
大犬は子犬をせめ、子犬は糞せめる Ooinu wa koinu wo seme, koinu wa kuso semeru.
大嘘は吐くとも、小嘘は吐くな Oouso wa tsukutomo, kouso wa tsukuna.
大男、総身に知恵が回りかね Oootoko soumi ni chie ga mawarikane.
大男の殿 Oootoko no shingari.
大風が吹けば、桶屋が喜ぶ Ookaze ga fukeba, okeya ga yorokobu.
大風の吹いた後 Ookaze no fuita ato.
狼に衣 Ookami ni koromo.
大河を手で堰く Ookawa wo te da seku.
大きい薬缶は、沸きが遅い Ookii yakan wa waki ga osoi.
大きな家には、大きな風 Ookina ie niwa ookina kaze.
大きな大根、辛くなし Ookina daikon karaku nashi.
大木の下に、小木育たず Ooki no shita ni ogi sodatazu.
大木の下に、小木育つ Ooki no shita ni ogi sodatsu.
大阪さかいに、江戸べらぼう Oosaka sakai ni Edo berabou.
大霜の明後日は雨 Ooshimo no asatte wa ame.
大掴みより、小掴み Oozukami yori kozukami.
大所の犬になるとも、小所の犬になるな Oodoko no inu ni narutomo, kodoko no inu ni naruna.
大鳥取るとて、小鳥も取り損なう Ootori torutote, kotori mo torisokonau.
大鳥の尾より、小鳥の頭 Ootori no o yori, kotori no kashira.
大取りより、小取り Oo-rori yori ko-tori.
大鍋の底は、撫でても三杯 Oonabe no soko wa nadetemo 3bai.
大吹きの明後日 Oo-buki no asatte.
大船に乗ったよう Oobune ni notta you.
大風呂敷を広げる Oo-buroshiki wo hirogeru.
大水に飲み水無し Oomizu ni nomi-mizu nashi.
公の中の私 Ooyake no naka no watashi.
鋸屑も取得 Ogakuzu mo torie.
小笠原流の三つ指 Ogasawara-ryuu no mitsu(3)yubi.
お門が違う Okado ga chigau.
岡に上がった河童 Oka ni agatta kappa.
置かぬ棚を探す Okanu tana wo sagasu.
置かぬ棚をも探せ Okanu tana womo sagase.
傍目八目 Okame-8moku.
起きて働く果報者 Okite hataraku kahoumono.
起きて半畳、寝て一畳 Okite han-jou, nete 1jou.
沖な物あて Okina-mono ate.
屋烏の愛 Okuu no ai.
屋上屋を架す Okujou-oku wo kasu.
奥歯に衣着せる Okuba ni kinu kiseru.
奥歯に物がはさまる Okuba ni mono ga hasamaru.
臆病風を引く Okubyou-kaze wo hiku.
臆病の神おろし Okubyou no kami oroshi.
奥山の杉のともずり Okuyama no sugi no tomozuri.
お蔵に火がつく Okura ni hi ga tsuku.
送る月日に関守なし Okuru tsukihi ni sekimori nashi.
桶屋の縄箍(なわたが) Okeya no nawa-taga.
驕る平家は、久しからず Ogoru Heike wa hisashikarazu.
奢る者は、心常に貧し Ogoru mono wa kokoro tsune ni mazushi.
お里が知れる Osato ga shireru.
教うるは、学ぶの半ば Oshiuru wa manabu no nakaba.
伯父が甥の草を刈る Oji ga oi no kusa wo karu.
お仕着せの長口上 Oshikise no naga-koujou.
押し付けられた縁は、続かぬ Oshitsukerareta en wa tsuzukanu.
押しの一手 Oshi no 1te(itte).
遅い助けは、助けにならぬ Osoi tasuke wa tasuke ni naranu.
遅牛も淀、早牛も淀 Oso-ushi mo Yodo, haya-ushi mo Yodo.
遅かりし由良之助 Osokarishi Yuranosuke.
恐れ入谷の鬼子母神 Osore Iriya no Kishimojin.
おだてともっこには、乗るな Odate to mokko niwa noruna.
お多福転けても、鼻打たぬ Otafuku koketemo hana utanu.
おたまじゃくしが蛙になる Otamajakushi ga kaeru ni naru.
小田原評定 Odawara-hyoujou.
落武者は、芒の穂にも怖ず Ochimusha wa susuki no ho nimo ozu.
落ち目に祟り目 Ochime ni tatarime.
お茶を濁す Ocha wo nigosu.
落ちれば同じ谷川の水 Ochireba onaji tanigawa no mizu.
夫の心と、川の瀬は一夜に変わる Otto no kokoro to kawa no se wa, 1ya ni shite kawaru.
頤で蝿を追う Otogai de hae wo ou.
頤を解く Otogai wo toku.
男心と秋の空 Otoko-gokoro to aki no sora.
男に青菜見せるな Otoko ni aona miseruna.
男猫が子を生む Otoko-neko ga ko wo umu.
男は閾を跨げば、七人の敵あり Otoko wa shikii wo matageba, 7nin no teki ari.
男は度胸、女は愛嬌 Otoko wa dokyou, onna wa aikyou.
男は裸百貫 Otoko wa hadaka 100kan.
男は松、女は藤 Otoko wa matsu, onna wa fuji.
男は妻から Otoko wa me kara.
男やもめに蛆がわき、女やもめに花が咲く Otoko-yamome ni uji ga waki, onna-yamome ni hana ga saku.
落とした物は、拾い徳 Otoshita mono wa hiroi duku.
大人は火の子 Otona wa hi no ko.
同じ穴の狐 Onaji ana no kitsune.
同じ穴の狢 Onaji ana no mujina.
同じ釜の飯を食う Onaji-kama no meshi wo kuu.
鬼が出るか、蛇が出るか Oni ga deru ka, ja ga deru ka.
鬼瓦にも化粧 Onigawara nimo keshou.
鬼に金棒 Oni ni kanabou.
鬼に衣 Oni ni koromo.
鬼にもなれば、仏にもなる Oni nimo nareba, hotoke nimo naru.
鬼の居ぬ間に洗濯 Oni no inuma ni sentaku.
鬼の霍乱 Oni no kakuran.
鬼の首を取ったよう Oni no kubi wo totta you.
鬼の空念仏 Oni no sora-nenbutsu.
鬼の女房には、鬼神がなる Oni no nyoubou niwa Kishin ga naru.
鬼の目にも涙 Oni no me nomo namida.
鬼の目にも見残し Oni no me nimo mi-nokoshi.
鬼も十八、番茶も出花 Oni mo 18, bancha mo de-bana.
鬼も頼めば、人食わず Oni mo tanomeba hito kuwazu.
鬼も角折る Oni mo tsuno oru.
己に如かざる者を友とするなかれ Onore ni shikazaru mono wo tomo to surunakare.
己の頭の蝿を追え Onore no atama no hae wo oe.
己の欲する所を人に施せ Onore no hossuru tokoro wo hito ni hodokose.
己の欲せざる所は、人に施す勿れ Onore no hossezaru tokoro wa, hito ni hodokosu nakare.
斧を掲げて、淵に入る Ono wo kakagete fuchi ni iru.
斧をといで、針にする Ono wo toide, hari ni suru.
尾羽打ち枯らす Oha uchi karasu.
帯に短し、襷に長し Obi ni mijikashi, tasuki ni nagashi.
おぶえば、抱かりょう Obueba dakaryou.
思召しより米の飯 Oboshimeshi yori kome no meshi.
溺れる者は、藁をも掴む Oboreru-mono wa wara omo tsukamu.
お前百まで、わしゃ九十九まで Omae 100 made, washa 99 made.
御神酒上がらぬ、神は無い Omiki agaranu kami wa nai.
思い内にあれば、色外にあらわる Omoi uchini areba, iro sotoni arawaru.
思い面瘡、思われ面皰 Omoi omokusa, omoware nikibi.
思い立ったが吉日 Omoitatta ga kichijitsu.
思い半ばに過ぐ Omoi nakaba ni sugu.
思う事、言わねば腹ふくる Omoukoto iwaneba hara fukuru.
思う事、一つ叶えばまた一つ Omoukoto, hitotsu(1) kanaeba mata hitotsu(1).
思うに別れて、思わぬに添う Omou ni wakarete, omowanu ni sou.
思う念力、岩をも通す Omou nenriki, iwa womo toosu.
思うようなら、子と三人 Omou younara ko to 3nin.
思えば、思わるる Omoeba omowaruru.
親思う心にまさる親心 Oya omou kokoro ni masaru oya-gokoro.
重き馬荷に上荷打つ Omoki umani ni uwani utsu.
親が親なら、子も子 Oya ga oya nara, ko mo ko.
親が死んでも、食休み Oya ga shindemo jiki yasumi.
親子の中でも、金銭は他人 Oyako no naka demo, kinsen wa tanin.
親子は一世、夫婦は二世、主従は三世 Oyako wa 1se, fuufu wa 2se, shujuu wa 3ze.
親知らず子知らず Oya shirazu, ko shirazu.
親擦れより、友擦れ Oya-zure yori tomo-zure.
親と子供は、銭金で買われぬ Oya to kodomo wa zeni-kane de kawarenu.
親と月夜は、いつもよい Oya to tsukiyo wa itsumo yoi.
親に似た蛙の子 Oya ni nida kaeru no ko.
親に似ぬ子は鬼子 Oya ni ninu ko wa oni-go.
親に目無し Oya ni me nashi.
親の甘茶が毒となる Oya no amacha ga doku to naru.
親の意見と茄子の花は、千に一つも仇はない Oya no iken to nasubi no hana wa, 1000 ni hitotsu(1) mo ada wa nai.
親の意見と冷酒は後できく Oya no iken to hiya-zake wa, ato de kiku.
親の意見より、無い意見 Oya no iken yori nai iken.
親の因果が子に報う Oya no inga ga ko ni mukuu.
親の恩は、子で送る Oya no on wa ko de okuru.
親の恩より、義理の恩 Oya no on yori giri no on.
親の心、子知らず Oya no kokoro ko shirazu.
親の十七、子は知らぬ Oya no 17, ko wa shiranu.
親の脛を齧じる Oya no sune wo kajiru.
親の光は、七光 Oya no hikari wa, nana(7)-hikari.
親の目は、ひいき目 Oya no me wa hiiki-me.
親の欲目 Oya no yoku-me.
親は親、子は子 Oya wa oya, ko wa ko.
親は親でも、子は子たれ Oya wa oya demo, ko wa ko tare.
親馬鹿子馬鹿 Oyabaka-kobaka.
親はなくとも、子は育つ Oya wa nakutomo ko wa sodatsu.
親は木綿着る、子は錦着る Oya wa momen kiru, ko wa nishiki kiru.
お山の大将、俺一人 Oyama no taishou, ore hitori(1ri).
親を見たけりゃ、子を見ろ Oya wo mitakerya, ko wo miro.
泳ぎ上手は、川で死ぬ Oyogi-jouzu wa kawa de shinu.
及ばぬ鯉の滝登り Oyobanu koi no taki-nobori.
愚か者に福あり Oroka-mono ni fuku ari.
負わず借らずに子三人 Owazu karazu ni ko 3nin.
尾張の着倒れ、美濃の系図倒れ Owari no ki-daore, Mino no keizu-daore.
終わり良ければ、すべて良し Owari yokereba subete yoshi.
尾を振る犬は、叩かれず O wo furu inu wa tatakarezu.
尾を振る犬も、噛むことあり O wo furu inu mo kamukoto ari.
恩が仇 On ga ada.
温故知新 Onko-chishin.
温セイ定省 Onsei-teisei.
雄鶏が卵を産む Ondori ga tamago wo umu.
女心と秋の空 Onna gokoro to aki no sora.
女賢しうして、牛売り損なう Onna sakashiushite, ushi urisokonau.
女三人あれば、身代が潰れる Onna 3nin areba, shindai ga tsubureru.
女三人寄れば、姦しい Onna 3nin yoreba kashimashii.
女と坊主に、余り物がない Onna to bouzu ni amari-mono ga nai.
女の一念、岩をも透す Onna no 1nen iwa womo toosu.
女の髪の毛には、大象もつながる Onna no kaminoke niwa, tai-zou mo tsunagaru
女の心は、猫の目 Onna no kokoro wa neko no me.
女の知恵は、鼻の先 Onna no chie wa hana no saki.
女の目には、鈴を張れ Onna no me niwa suzu wo hare.
女は三界に家なし Onna wa 3gai ni ie nashi.
女は化け物 Onna wa bakemono.
恩の腹は切らねど、情の腹は切る On no hara wa kiranedo, nasake no hara wa kiru.
乳母日傘 Omba-higasa.
陰陽師身の上知らず Onyouji minoue shirazu.
恩を仇で返す On wo ada de kaesu.
恩を以て、怨みに報ず On wo motte, urami ni houzu.

GLN 日本の諺・金言・名言 A proverb, a maxim, and a wise saying of Japan.